More Sailings villkor för båtförmedling


 

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan båtförmedlaren More Sailing Seglingsresor AB (i det följande ”förmedlaren”), och hyrestagare vid båthyra.

 

1. Inledande bestämmelser

 

1.1. Bokning för att hyra en båt ska ses som en gruppbokning där bokningsansvarig är den som svarar för kontakter med More Sailing. Bokningsansvarig ansvarar för betalningen, att all information förmedlas till övrig besättning samt att förarintyg och liknande tas med i original. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig.

 

1.2 Betalning och bokning

1.2.1. Efter att bokning har inkommit till More Sailing är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig ska omgående kontrollera alla uppgifter som står på fakturan och kontakta More Sailing utan dröjsmål om det skulle vara något fel.

 

1.2.2. Inom 15 dagar efter att bokningen har bekräftats av More Sailing ska en bokningsavgift på 50 % av båthyran betalas, resterande 50 % ska betalas senast 30 dagar innan hyrestiden börjar.

 

1.3 Båthyrarens allmänna skyldigheter

 

1.3.1. Båthyraren ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nöd­vändiga för hyrans genomförande. Senast 6 veckor innan tillträde till båten ska båthyraren till More Sailing skicka in en besättningslista. Besättningslistan ska innehålla för- och efternamn, personnummer samt passnummer för hela besättningen. Det ska även framgå vem som är skeppare (se punkt 1.3.3. nedan).

 

1.3.2. Båthyraren åtar sig att endast använda båten för privat bruk och hantera båten och utrustningen med omsorg och:

- inte lämna båten i tredje mans vård,

- inte transportera personer eller föremål mot avgift,

- inte ta ombord fler än vad som framgår av besättningslistan,

- inte ta ombord något odeklarerat gods,

- att deklarera importerat och exporterat gods i enlighet med gällande regler där båthyraren befinner sig,

- att följa lagar och regler i det land båthyraren befinner sig,

- att inte delta i några tävlingar eller regattor med båten,

- vid bärgning träffa avtal om bärgningen innan man accepterar hjälp.

 

Följer båthyraren inte dessa regler är båthyraren fullt ansvarig för konsekvenserna och More Sailing ska hållas skadelös.

 

1.3.3. För att få hyra båt i Kroatien krävs man kan uppvisa giltiga kunskapsbevis för Förarintyg, eventuellt Kustskepparintyg och VHF-intyg på engelska för minst en person ombord på båten. Dessa ska medtas under resan. En person med dessa kunskapsbevis ska vara båtens skeppare.

 

1.3.4. Båten hyrs från klockan 17:00 på tillträdesdagen till klockan 09:00 på återlämnandedagen, båten ska befinna sig i hemmahamn senast klockan 18:00 kvällen före återlämnandedagen.

 

Återlämnas båten inte i tid, oavsett väderförhållanden, ska båthyraren betala dubbel hyresavgift för den tid som försening föreligger. Dessutom ska båthyraren ersätta More Sailing för kostnader som drabbar More Sailing om nästa båthyrare avbokar sin båthyra. Skulle båthyraren, av en anledning hänförlig till båthyraren, avsluta sin resa i annan än den avtalade hamnen ska hyrestagaren omedelbart meddela More Sailing därom. Båthyraren måste då stanna vid båten eller lämna den i vård hos någon annan besättningsman med kunskapsbevis enligt punkt 1.3.3 ovan till dess More Sailing har möjlighet att ta över båten. Båten är återlämnad när den har blivit inspekterad av More Sailing eller av denne utsedd person. Båthyraren är skyldig att betala kostnader som kan uppstå i nu nämnda situation.

 

1.3.5. Innan båthyraren kan få tillträde till båten måste bokningsansvarig och skepparen underteckna ett avtal med den lokala båtägaren. Innan tillträde till båten ges ska båthyraren omsorgsfullt granska båten och hennes utrustning och stämma av utrustningen mot en inventarielista. Finner båthyraren inga brister i båten eller utrustningen ska båthyraren genom undertecknande godkänna inventarielistan. Senare klagomål rörande båten eller utrustningen kan därefter inte göras gällande i större utsträckning än vad som anges nedan. Detsamma gäller båtens elektriska utrustning och instrument.

 

1.3.6. Vid återlämnandet ska båten vara i skick för kontroll. Båten ska vara städad såväl invändigt som utvändigt och den ska återlämnas med full tank. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till den person som ansvarar på plats vid återlämnandet.

 

Är tanken inte full ska båthyraren ersätta More Sailing för tankningskostnaden. Är båten återlämnad i ett oacceptabelt smutsigt skick utgår en extra städavgift.

 

1.3.7. Innan båthyraren får tillträde till båten ska en deposition erläggas. Beloppet framgår på bokningsbekräftelsen och/eller fakturan. Depositionen kan erläggas kontant eller med ett Visa-, MasterCard- eller American Express-kort. Depositionen återlämnas efter inspektion av båten, hennes utrustning samt hennes inventarier och inspektion görs på plats av båtägaren. Depositionen lämnas tillbaka när båten återlämnas och inga skador finns. Vid förluster eller skador innehålles depositionen, helt eller delvis, beroende på skadornas omfattning, till dess att den slutgiltiga kostnaden har fastställt förutsatt att omedelbar förlikning inte är möjlig. Reparations- och nyanskaffningskostnader dras från depositionen.

 

Båthyraren kan teckna en depositionsförsäkring på plats. Denna försäkring kan i vissa tidsbegränsade erbjudanden ingå när du hyr båt av More Sailing.

 

1.3.8. Skulle det uppstå skador till följd av normala väderförhållanden och normalt bruk under hyrtiden ansvarar båthyraren för att tillräckliga och nödvändiga reparationer vidtas så snart det är möjligt. Reparationskostnaderna ersätts senare av båtägaren vid uppvisande av kvitto. Utbytta delar måste behållas.

 

1.3.9. Vid större skador, eventuella förseningar, förlust av båten, förhinder att navigera båten, beslag av båten av myndighet eller tredje part så måste More Sailing samt lokal representant meddelas omedelbart. Båthyraren måste vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skada och negativa konsekvenser (till exempel ekonomiska förluster) och dokumentera, övervaka samt efter överenskommelse med båtägaren lägga ut pengar för potentiella reparationsarbeten.

 

1.3.10. Om båthyraren delvis är ansvarig för skador eller de situationer som nämns ovan eller bryter mot villkor i detta avtal ska båthyraren kompensera båtägaren för utgifter, potentiella förluster samt andra direkt eller indirekta skador som uppstår på grund av båtuthyrarens handlande. Vid personskada eller skada på båten ska båthyraren skriva en rapport samt införskaffa utlåtande från tredjeman (exempelvis hamnkapten, doktor eller inspektör).

Om en skada inte kan repareras under resan och omständigheterna ändå tillåter ett återlämnande av båten måste båthyraren återvända till hemmahamnen innan hyrestiden har löpt ut efter att ha kontaktat More Sailing så att skadorna kan repareras. Om More Sailing enligt vad som nämns ovan ska betala reparationskostnaderna återlämnas den andel av hyresavgiften som motsvarar återstående hyrestid.

 

1.3.11. Vid brott mot någon av punkterna i detta avtal är båthyraren skyldig att ersätta More Sailing för alla de skador och kostnader More Sailing drabbas av på grund av kontraktsbrott. Om More Sailing hålls ansvarig gentemot tredje man på grund av båthyrarens handlande skall båthyrarens ersätta More Sailing för kostnader som denne kan drabbas av på grund av sådant handlande. Skulle det uppstå förluster eller skador på båten eller utrustningen under hyrestiden ska båtuthyraren bära kostnader för utbyte eller reparationer om skadorna inte har uppstått på grund av normalt slitage. Båthyraren är ansvarig för kostnader som inte täcks av försäkringar och följdkostnader på grund av uppsåtligt eller grovt oaktsamma handlingar inkluderas.

 

1.3.12. Om skada rapporteras för sent eller ofullständigt så att försäkringen inte kan göras gällande är båthyraren fullt ansvarig för kostnaderna.

 

1.4. Pris och avtalade tjänster

 

1.4.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

 

1.4.2 Det som inkluderas i priset är båten och tillhörande utrustning, lakan, alla nödvändiga tillstånd, skatter och en jolle. Båthyraren har rätt till nödvändig service i hemmahamnen och normalt slitage under hyrestiden accepteras.

1.4.3. More Sailing ansvarar för att båten är försäkrad i proportion till depositionen (se punkt 1.3.7). Försäkringen täcker skador vid brand, marina- och kollisionsolyckor samt tredje mansskador. Försäkringen täcker inte personliga tillbehör eller annan skada som någon i besättningen eller annan person ombord drabbas av. Försäkringen omfattar inte heller skador som uppstår på grund av vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av båthyraren eller någon i besättningen

 

1.4.4. Priset ska anges på sådant sätt att hela hyresavgiften tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingå­ende tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.4.5. Even­tuella särskilda tjänster/prestationer på båthyrarens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av More Sailing.

 

1.4.6. More Sailing ska innan avtalet ingås ge båthyraren upplysningar om möjligheten att teckna rese­för­säkring och/eller eventuell avbeställnings­för­säkring/skydd. Avbeställnings­för­säk­ring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om More Sailing erbjuder avbeställnings­försäkring/skydd och båthyraren önskar teckna sådan via More Sailing, måste båthyraren upplysa More Sailing om detta senast när avtal om båthyra ingås.

 

 1.5. Avtalets ingående

 

1.5.1. Avtalet blir bindande för parterna, när More Sailing skriftligen har bekräftat båthyrarens beställning. More Sailing ska bekräfta båthyrarens beställning utan dröjs­mål.

 

1.5.2. More Sailing kan dock i stället bestämma att av­talet blir bindande för parterna när More Sailing skrift­ligen har bekräftat båthyrarens beställning och båthyraren inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela båthyrningens pris enligt More Sailings anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av More Sailings villkor.

 

1.5.3. Erlägger båthyraren inte betalning i enlighet med avtalet, har More Sailing rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har More Sailing rätt till betalning av det belopp som båthyraren skulle ha betalat, om båthyraren hade avbe­ställt resan i enlighet med avbeställnings­reglerna i avsnitt 3.1.

 2. Ändring av avtalet

 

2.1. Prisändringar

 

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för More Sailing efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för par­terna, får More Sailing höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

  • ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom turistskatter.
  • ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för båthyran.

 

2.1.2. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

 

2.1.3. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade tillträdesdagen. More Sailing ska så snart det är möjligt underrätta båthyraren om prisändringarna.

 

2.1.4. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om More Sailings kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan an­giv­its. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

 

2.2.1. More Sailings ändringar/inställande före avresa

 

2.2.2.1. Om More Sailing måste avboka båthyran eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska båthyraren snarast möjligt informeras härom.

 

2.2.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvik­elser, som kan anses vara av mindre betydelse för båthyraren.

 

2.2.2.3. Om ändringen medför att båthyrans ekonomiska värde blir mindre, har båthyraren rätt till nedsättning av priset.

 

2.2.2.4. Är de av More Sailing gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att båthyraren har skuld härtill, kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet.

 

2.2.2.5. Båthyraren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta More Sailing om sitt val.

 

2.2.2.6. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.2.2.1 eller 2.2.2.3 beror på omständigheter utanför More Sailings kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha und­vikit eller övervunnit, har båthyraren inte rätt till skade­stånd. Om ändringar beror på underleverantör som More Sailing har anlitat är More Sailing fri från skadestånds­skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

 

3. Avtalets upphörande

 

3.1. Båthyrarens avbokning av båthyra – allmänna bestämmelser

 

3.1.1. Om båthyraren inte kan hyra båten enligt bokningen ska båthyraren omedelbart meddela More Sailing. More Sailing är då berättigad avbokningsavgift enligt nedan.

 

3.1.2. Båthyrarens avbokning ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska avbokning ske skriftligen.

 

3.1.3.  Vid avbokning tidigare än 5 månader före tillträde till båten ska resenären betala 30 % av priset för båthyran.

 

3.1.4. Vid avbokning 5 månader till 8 veckor före tillträde till båten ska resenären betala 60 % av priset för båthyran.

 

3.1.5. Vid avbokning senare än 8 veckor innan tillträde till båten ska resenären betala 100 % av priset för båthyran.  

 

3.1.6. Skulle More Sailing kunna hyra ut båten under hyrestiden till någon annan återbetalas 80 % av avbokningsavgiften. Om More Sailing lyckas hyra ut båten under en del av hyrestiden korresponderar återbetalningen med den nya båthyrarens hyrestid och avbokningsavgiften. Båthyraren uppmanas teckna en avbokningsförsäkring.

 

3.1.7 Om båten inte är tillgänglig vid tillträdet förbehåller sig More Sailing att tillhandahålla en likvärdig eller bättre båt. Skulle More Sailing inte kunna tillhandahålla en bättre eller likvärdig båt vid tillträdet kan båthyraren häva avtalet inom 24 timmar vid en hyrestid på maximalt 10 dagar och inom 36 timmar vid en hyrestid på minst 10 dagar. Den uteblivna båttiden ersätts i förhållande till den uteblivna hyrestiden. Om kunden inte avbokar båten har han rätt till återbetalning av hyresavgiften för tiden till dess att båten är tillgänglig.

 

3.1.8. Om delar av utrustningen har blivit skadade eller förlorade vid uthyrning innan båthyrarens hyrestid och More Sailing inte kan ersätta utrustningen förrän efter hyrestidens slut har kunden inte rätt att avboka båten eller kräva ersättning av More Sailing om båten är sjöduglig.

 

3.2. Båthyraren och More Sailings rätt att från­träda avtalet på grund av force majeure

 

3.2.1. Såväl More Sailing som båthyraren har rätt att från­träda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bin­dande för parterna, i eller i närheten av båtens hemmahamn inträffar naturkata­strof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingrip­ande händelse, som väsentligt påverkar båthyrans genom­för­ande eller förhållandena på resmålet vid den tid­punkt då resan ska genomföras. Om båthyraren eller More Sailing frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har båthyraren rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om More Sailing från­träder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har båthyraren inte rätt till skadestånd.

 

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses ut­göra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikes­­departementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

 

3.2.3. Båthyraren har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

 

3.2.4. Om båthyraren inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller More Sailings allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

 

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställnings­försäkring

 

3.3.1. Om båthyraren träffat avtal om avbeställnings­skydd eller avbeställnings­försäkring, kan båthyran avbokas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställnings­försäkringen.

 

 

4. Fel och brister

 

4.1. Reklamation

 

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska båthyraren omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till More Sailing, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjligheter att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske i båtens hemmahamn.

 

4.1.2. Båthyraren ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underlever­an­tör på plats.

 

4.1.3. Sker reklamation inte på plats i båtens hemmahamn ska reklamation skriftligen inkomma senast 4 veckor efter att båten återlämnades.

 

4.1.4. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

 

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till More Sailing.

 

4.2. Avhjälpande av fel

 

4.2.1. Erbjuder sig More Sailing att avhjälpa felet, kan båthyraren inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för båthyraren. 

 

4.2.2. Båthyraren ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

 

5. Begränsningar i More Sailings ersättnings­ansvar

 

5.1. More Sailings ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till tre gånger priset för båthyran.

 

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolk­ningen eller tillämpningen av avtalet genom förhand­lingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän dom­stol.

 

 

 

 

 

More Sailing benytter cookies for at du skal få en bedre opplevelse av vår hjemmeside. Ved å fortsette å benytte webstedet godkjenner du at vi benytter cookies. Lukk
-->